Η γνώση του διαδικτύου στα μάτια σου!

Δικαιολογητικά για ανανέωση διπλώματος οδήγησης

Δικαιολογητικά για ανανέωση διπλώματος οδήγησης: Στην Ελλάδα μπορεί κανείς να συναντήσει τριών ειδών διπλώματα οδήγησης. Το πολύ παλιό έντυπο (βιβλιαράκι Πράσινο-σιέλ) το πιο πρόσφατο έντυπο (ροζ τρίπτυχο) και το νέο Πανευρωπαϊκού τύπου έντυπο σε μορφή πλαστικής κάρτας.

Δικαιολογητικά για ανανέωση διπλώματος οδήγησης

Τα δύο πρώτα ισχύουν μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2033 και μέχρι το 65ο έτος ηλικίας του οδηγού ενώ το νέο Πανευρωπαϊκού τύπου έντυπο για 15 χρόνια από την έκδοση του. Όλα τα παραπάνω διπλώματα μπορεί να λήγουν νωρίτερα αν συντρέχουν άλλοι ενδιάμεσοι λόγοι (πχ υγείας ή επαγγελματικής χρήσης του διπλώματος).

Αν και τα διπλώματα εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω του κατάλληλου εξοπλισμού που διαθέτουν, τα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Περιφέρεια του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Δικαιολογητικά για ανανέωση διπλώματος οδήγησης

Η διακίνηση των εγγράφων είναι εσωτερική διαδικασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και δεν επιβαρύνουν με κανένα τρόπο τον ενδιαφερόμενο.

Αν το δίπλωμά σας έχει λήξει ή κοντεύει να λήξει τότε θα πρέπει να κάνετε ανανέωση για να μπορείτε να οδηγείτε νόμιμα. Θα πρέπει λοιπόν να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τα καταθέσετε στην αρμόδια Περιφέρεια του τόπου κατοικίας σας ή στο ΚΕΠ.

Δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό υγείας παθολόγου και οφθαλμιάτρου.

Αν δεν υπάρχει τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να βγάλει 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου και μαζί με το βιβλιάριο ασθενείας να εξεταστεί από συμβεβλημένους ιατρούς της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει αμοιβή στον ιατρό που διενεργεί την εξέταση, ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο. (Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η υπόψη αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ). Οι ιατροί οφείλουν να εκδίδουν απόδειξη, φωτοτυπία της οποίας θα κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση του διπλώματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος. Δικαιολογητικά για ανανέωση διπλώματος οδήγησης

 • 4 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά, έγχρωμες, διαστάσεων 4×6 (οι δύο από αυτές προσκομίζονται στους γιατρούς, μία σε κάθε γιατρό)
 • Φωτοαντίγραφο ισχύοντος διπλώματος οδήγησης ή το δίπλωμα οδήγησης εφόσον έχει λήξει
 • Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας
 • Αίτηση Ανανέωσης Διπλώματος Οδήγησης,
 • Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας), εφόσον απαιτείται
 • e-παράβολο των 18 ευρώ για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 65)
 • e-παράβολο των 50€ για την ανανέωση (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 23)
 • e-παράβολο των 30€ για την εκτύπωση (κωδικός γρήγορης αναζήτησης 28)

Επιπλέον αν δεν είστε Έλληνας υπήκοος:

 • Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται απλή φωτοτυπία ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. Για υπήκοους τρίτης χώρας απαιτείται απλή φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του. Δικαιολογητικά για ανανέωση διπλώματος οδήγησης
 • Επίσης απαιτείται φωτοτυπία οποιουδήποτε ισχύοντος δημοσίου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής τύπου Α και το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Ένα από τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστεί τουλάχιστον 185 μέρες πριν την λήξη του από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για τους υπήκοους των κρατών-μελών της Ε.Ε., το διάστημα των 185 ημερών περιορίζεται σε 95 ημέρες. Δικαιολογητικά για ανανέωση διπλώματος οδήγησης
 • Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα σπουδαστή ή του μαθητή επί 6 τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μήνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί ενός εκ των παραπάνω εγγράφων, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που να βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική του ιδιότητα.

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος:

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί 6 τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μήνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.
 • Να έχει την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία κατατίθεται η αίτηση
 • Να είναι κάτοχος ελληνικού διπλώματος οδήγησης. Για ξένα διπλώματα θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Πρεσβεία της χώρας σας
 • Να μην κατέχει άλλο δίπλωμα οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία διπλώματος οδήγησης.
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλο δίπλωμα οδήγησης, ελληνικό ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτό κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλο, στο οποίο θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.
You might also like