Serfare.com
Take a fresh look at your lifestyle.

Το plan b των στρατιωτικών για το ενιαίο μισθολόγιο “αντίδοτο” στις νέες περικοπές!

Ο “εξορθολογισμός” των ειδικών μισθολογίων που φαίνεται ότι απαιτούν οι δανειστές υπολογίζεται ότι θα έχουν ως αποτέλεσμα νέες μειώσεις από 5 ως 20 % ακόμη και στους στρατιωτικούς.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν είναι λογικό να έχουν προκαλέσει ανησυχία στα στελέχη των ΕΔ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα με μελέτη της από το 2010 ,την οποία και επικαιροποίησε το 2014. Μεταξύ άλλων για το μισθολόγιο των στρατιωτικών πρότεινε την υιοθέτηση νέου (ενιαίου) μισθολογίου και την ενσωμάτωση επιδομάτων στο βασικό μισθό.

Βασικά σημεία της πρότασης: ΣΤΟΧΟΙ του Νέου Μισθολογίου

Το νέο ειδικό μισθολόγιο επιδιώκει να πετύχει τα εξής:

1. Απλοποίηση του συστήματος υπολογισμού των αποδοχών.

2. Σύνδεση των αποδοχών με το διοικητικό βαθμό, τη φέρουσα ευθύνη και το επίπεδο εκπαίδευσης.

3. Δικαιότερη και ορθολογικότερη κλιμάκωση των μισθολογικών κλιμακίων και του ΕΧΥ μέχρι τα 40 έτη.

4. Ορθολογικότερη κατανομή του μισθολογικού κόστους προς άμβλυνση των διαφορών μεταξύ υψηλόβαθμων και χαμηλόβαθμων στελεχών διατηρώντας παράλληλα τη σχετική διαφορά θέσης – αμοιβής.

5. Δημιουργία κινήτρων παραμονής.

6. Αύξηση των κρατήσεων υπέρ κύριων ασφαλιστικών φορέων και μετοχικών ταμείων προς ενίσχυση των αποθεματικών τους.

7. Θεσμοθέτηση αμοιβής για την υπερωριακή εργασία πέραν του πενθημέρου.

ΔΟΜΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

1. Η πρόταση του νέου ειδικού μισθολογίου των στρατιωτικών υιοθετεί την αρχιτεκτονική και τη λογική του προσφάτως ψηφισθέντος με το νόμο 4024/2011 νέου ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο συναρτά τη μισθολογική εξέλιξη κάθε υπαλλήλου με τη χορήγηση βαθμού και συνδέει το βαθμό που κατέχει κάθε φόρα ο υπάλληλος με τον αντίστοιχο μισθό. Οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε κατηγορίες βάσει της εκπαιδευτικής τους βαθμίδας και εξελίσσονται στους βαθμούς που προβλέπει η κατηγορία τους. Στον κάθε βαθμό κάθε κατηγορίας αντιστοιχεί ένας βασικός μισθός.

2. Σε αντιστοιχία με τις ανωτέρω επισημάνσεις το προτεινόμενο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών προβαίνει στις παρακάτω βασικές δομικές αλλαγές:

α. Συνδέει τη χορήγηση του Βασικού Μισθού και των ειδικών επιδομάτων με το διοικητικό βαθμό.

β. Καταργεί τις μισθολογικές προαγωγές που δίδονταν αυτοδικαίως, βάσει του χρόνου υπηρεσίας.

γ. Διατηρεί το Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας (ΕΧΥ), το οποίο μετονομάζει σε Συντελεστή προσαύξησης Χρόνου Υπηρεσίας (ΣΧΥ) και το τροποποιεί έτσι ώστε να κλιμακώνεται μέχρι τα 40 έτη υπηρεσίας και όχι τα 29 που ισχύει σήμερα, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνει το ύψος των συντελεστών με τρόπο που να παρέχει κίνητρα παραμονής αλλά και να αυξάνει ομαλά και συμμετρικά τις αποδοχές του στελέχους κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του.

δ. Καταργεί το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, που καταβάλλεται σε όλα τα στελέχη και συναρτάται από την οικογενειακή τους κατάσταση.

ε. Αυξάνει και προσαρμόζει τους ΒΜ στα αντίστοιχα επίπεδα των ΒΜ των δημοσίων υπαλλήλων, συνυπολογίζοντας παράλληλα την προσαύξηση που επιφέρει στο ΒΜ η εφαρμογή του ΣΧΥ το οποίο υποκαθιστά τα ενδιάμεσα Μισθολογικά Κλιμάκια των δημοσίων υπαλλήλων.

στ. Διατηρεί το επίδομα ειδικών συνθηκών, το οποίο αντιστοιχίζει και αναπροσαρμόζει στο επίδομα επικινδυνότητας και ανθυγιεινής εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων.

ζ. Καταργεί το επίδομα ευθύνης διοίκησης – διεύθυνσης, που καταβάλλεται μόνο στους Διοικητές και Διευθυντές Μονάδων – Υπηρεσιών και ανεξάρτητων Υπομονάδων, καθώς και σε όλους τους αξιωματικούς από το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και άνω, αποκλείοντας από τη καταβολή του στελέχη που ασκούν διοίκηση μικρότερων κλιμακίων.

η. Διατηρεί το επίδομα θέσης υψηλής ευθύνης (επιτελικής) το οποίο μετονομάζει σε επίδομα θέσης ευθύνης και το αντιστοιχίζει με το επίδομα θέσης ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων. Το επίδομα αυτό θα χορηγείται σε όλα τα βαθμοφόρα στελέχη τα οποία από τη φύση της θέσης τους, ασκούν διοίκηση μικρού ή μεγάλου κλιμακίου.

θ. Διατηρεί το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, το οποίο καταβάλλεται στα στελέχη των ΕΔ για το διάστημα που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές και σε μονάδες που από τη φύση της αποστολής τους διατηρούν αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, και οι οποίες καθορίζονται με διαταγή των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων. Το επίδομα αντιπαραβάλλεται με το επίδομα παραμεθορίου που καταβάλλεται στους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές και σε προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α΄.

ι. Διατηρεί τη χορήγηση της οικογενειακής παροχής, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καταβάλλεται στους δημοσίους υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.4024/2011.

ια. Διατηρεί τη χορήγηση των εξόδων παράστασης, τα οποία καταβάλλονται μόνο στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΓΕΠΣ, ΣΤΟΛΟΥ και ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.

ιβ. Θεσμοθετεί την αμοιβή των κατόχων διδακτορικών διπλωμάτων και μεταπτυχιακών τίτλων και εξισώνει αντίστοιχα με αυτούς, τους αποφοίτους της ΣΕΘΑ και ΑΔΙΣΠΟ.

ιγ. Θεσμοθετεί την αποζημίωση της υπερωριακής εργασίας για εργασία πέραν του πενθημέρου, στα πρότυπα της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, αλλά και το προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4024/2011.

ιδ. Θεσμοθετεί την αποζημίωση της υπερωριακής εργασίας των στρατιωτικών ιατρών που υπηρετούν σε στρατιωτικά νοσοκομεία και εκτελούν υπηρεσίες εφημερίας. Η αποζημίωση αυτών γίνεται στα πρότυπα των διατάξεων του
ν.2606/1998 (άρθρο 7 παρ. 4) και του ν.3984/2011 (άρθρο 66, παρ. 27).

ιε. Επεκτείνει στα στελέχη των ΕΔ αλλά και σε όλο το ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας τη χορήγηση του επιδόματος που χορηγείται ήδη στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, που μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.3554/2007 (ΦΕΚ 80 Α΄).

ιστ. Τέλος διατηρεί το επίδομα ειδικής απασχόλησης, με το οποίο επιχειρεί να καλύψει μέρος του πρόσθετου κόστους ζωής που συνεπάγονται οι συνεχείς μεταθέσεις αλλά και η τήρηση του προγράμματος ωρών και εκπαιδεύσεως το οποίο καταργεί κάθε έννοια ωραρίου.
Ορισμός Αποδοχών

4. Οι μηνιαίες αποδοχές κάθε στρατιωτικού αποτελούνται από το βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές που χορηγούνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους.

Σύστημα Μισθολογικής Εξέλιξης

5. Η κάθε κατηγορία στελεχών έχει τους δικούς της βαθμούς και τη δική της βαθμολογική εξέλιξη. Σε κάθε διοικητικό βαθμό αντιστοιχεί ένας Βασικός Μισθός (ΒΜ). Σε κάθε κατηγορία αντιστοιχεί ένας «εισαγωγικός ΒΜ». Ο βασικός μισθός κάθε επόμενου βαθμού προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ΒΜ του εισαγωγικού βαθμού της κατηγορίας επί τον αντίστοιχο συντελεστή που εκφράζεται ως δεκαδικός αριθμός. Οι τιμές και η κλιμάκωση των συντελεστών διαφέρουν σε κάθε κατηγορία ανάλογα με το εύρος της βαθμολογικής εξέλιξης αλλά και τη συχνότητα των αποδιδόμενων διοικητικών βαθμών.

6. Το ύψος του βασικού μισθού καθορίστηκε κατά αναλογία των βασικών μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, της αντίστοιχης κατηγορίας και του ίδιου χρόνου υπηρεσίας, συνυπολογίζοντας και την προσαύξηση του ΣΧΥ και προσαρμόζοντας τους συντελεστές προσαύξησης στις ιδιαιτερότητες της βαθμολογικής εξέλιξης των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία σε αντίθεση με αυτή του δημοσίου τομέα δε σταματά στο 22ο έτος υπηρεσίας αλλά συνεχίζεται μέχρι και το 40ο. Για το λόγο αυτό κάθε φορά που ο στρατιωτικός λαμβάνει προαγωγή, που δε συμπίπτει χρονολογικά με προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων, ο ΒΜ αυτού (του στρατιωτικού) αντιστοιχίζεται στο ΒΜ του μεθεπόμενου Μισθολογικού Κλιμακίου και εάν δεν υπάρχει τέτοιο στο ΒΜ του επόμενου βαθμού.

7. Παράλληλα τηρήθηκε η ισορροπία των ΒΜ μεταξύ στρατιωτικών διαφορετικών κατηγοριών αλλά του ίδιου χρόνου υπηρεσίας ώστε να μη δύναται στρατιωτικός ανώτερης κατηγορίας να λαμβάνει ΒΜ χαμηλότερο από το ΒΜ στρατιωτικού κατώτερης κατηγορίας και του ίδιου χρόνου υπηρεσίας.

8. Η ένταξη στον εισαγωγικό βαθμό γίνεται μετά την αφαίρεση τριών (3) ετών υπηρεσίας για τους στρατιωτικούς προερχομένους από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και δύο (2) ετών για όσους προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ). Δηλαδή από την αναγνωρισμένη υπηρεσία των στρατιωτικών αφαιρούνται δύο με τρία έτη τα οποία θεωρούνται για την εφαρμογή της ανωτέρω αντιστοίχησης, έτη μαθητείας και όχι υπηρεσίας. Αφαιρούνται δύο με τρία έτη και όχι περισσότερα, διότι οι παραγωγικές στρατιωτικές σχολές παρέχουν εκτός από ακαδημαϊκή και επίπονη στρατιωτική εκπαίδευση και ο χρόνος φοίτησης σε αυτές είναι πραγματικός και ταυτόχρονα μεγαλύτερης διάρκειας των μη στρατιωτικών αντιστοίχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αφού η εκπαίδευση διαρκεί όλο το 24ωρο και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με διαρκή υποχρεωτική παρουσία.

9. Οι ΒΜ των βαθμών Αντιστρατήγου και άνω δεν αντιστοιχίζονται με κανένα κλιμάκιο του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, αφού αυτοί επιλέγονται από ειδικά συμβούλια (ΚΥΣΕΑ – ΣΑΓΕ) και δεν αποτελούν βαθμούς αλλά ειδικές θέσεις αντίστοιχες των γενικών γραμματέων υπουργείων και γενικών διευθυντών δημόσιων οργανισμών.

10. Οι Βασικοί Μισθοί των βαθμών όλων των κατηγοριών προσαυξάνονται ανά διετία βάσει του χρόνου υπηρεσίας. Η προσαύξηση συντελείται μέσω του Συντελεστή Προσαύξησης Χρόνου Υπηρεσίας (ΣΧΥ) που εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Ο συντελεστής προσμετράται μετά τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας υποκαθιστώντας τα ενδιάμεσα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται στο νέο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και έχει σκοπό να καλύψει ομαλά και συμμετρικά τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών της κάθε κατηγορίας, στρατιωτικού προσωπικού

11.Στρατιωτικός που προάγεται βαθμολογικά λαμβάνει το βασικό μισθό του νέου βαθμού ή του επόμενου διοικητικού βαθμού αυτού, ο οποίος όμως δε μπορεί να είναι χαμηλότερος από το βασικό μισθό του βαθμού που κατείχε πριν τη προαγωγή του.

12. Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί που έχουν μεταταχθεί στο Σώμα των Αξιωματικών βάσει των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 25 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από τη παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ν.2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α΄) αλλά και όσοι μετατάσσονται στο Σώμα των Αξιωματικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3883/2010, λαμβάνουν με τη μετάταξή τους τον βασικό μισθό του νέου διοικητικού τους βαθμού και Συντελεστή Χρόνου Υπηρεσίας (ΣΧΥ) που αντιστοιχεί στα συμπληρωμένα έτη πραγματικής συνολικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.

13. Ομοίως οι Υπαξιωματικοί θεσμών ΕΜΘ και ΕΠΟΠ που μετατάσσονται στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3883/2010, λαμβάνουν με τη μετάταξή τους το βασικό μισθό του νέου διοικητικού τους βαθμού και Συντελεστή Χρόνου Υπηρεσίας που αντιστοιχεί στα συμπληρωμένα έτη πραγματικής συνολικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Βασικός Μισθός

14. Ο «εισαγωγικός ΒΜ» κάθε κατηγορίας συνδέεται με σταθερό συντελεστή με τον εισαγωγικό βαθμό του πρώτου βαθμού της κατηγορίας «ΕΠΟΠ» και συγκεκριμένα αυτό του ΕΠ.ΟΠ Στρατιώτη, το ύψος του οποίου ορίζεται στα 780,00 € και αποτελεί μονάδα βάσης υπολογισμού όλων των ΒΜ των εισαγωγικών βαθμών των υπολοίπων κατηγοριών.

Διαβάστε ΕΔΩ όλη την πρόταση της ΠΟΕΣ

loading...
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More