Η γνώση του διαδικτύου στα μάτια σου!

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τα πλασματικά έτη και οι προϋποθέσεις!

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να πάρετε σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα; Διαβάστε για τα πλασματικά έτη.

Από την 1.1.2015 και μετά μπορούν να αναγνωριστούν έως 7 πλασματικά έτη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει το λιγότερο 3.600 ημέρες (12 έτη) υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλισης).

Στόχος των πλασματικών ετών, είναι αφενός να βοηθήσουν εργαζόμενους να εξασφαλίσουν τώρα ευνοϊκές προϋποθέσεις για σύνταξη, που ενδεχομένως να μην ισχύουν στο μέλλον.

Επίσης, από τη διαδικασία εξαγοράς προκύπτει ένα οικονομικό όφελος προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Η εξαγορά μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ανάλογες με τους μήνες που εξαγοράζονται.

Πιο αναλυτικά, οι περιπτώσεις εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης για σύνταξη, είναι οι εξής:

Στρατιωτική θητεία

Συνολικά παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης έως 900 ημερών ασφάλισης, δηλαδή έως 30 μήνες. Ο χρόνος αναγνωρίζεται μόνο με εξαγορά, της οποίας το κόστος προκύπτει από τον μισθό που έχει ο κάθε εργαζόμενος, τον προηγούμενο μήνα, από το μήνα που υπέβαλλε την σχετική αίτηση επί 20% που είναι το λεγόμενο κόστος ασφάλισης. Το κατώτατο όριο που έχει τεθεί για κάθε ημέρα αναγνώρισης είναι τα 33,57 ευρώ και το ανώτερο τα 97,29 ευρώ. Αξίζει να επισημανθεί ότι, όσοι ασφαλισμένοι αναγνωρίζουν χρόνο στρατιωτικής θητείας για να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, που προκύπτει το διάστημα από το 2011 έως και το 2014, τότε η αναγνώριση πραγματοποιείται με έκπτωση 30% επί του συνολικού ποσού. Εάν όμως πρόκειται για κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από την 1.1.2015 και μετά, τότε παρέχεται έκπτωση 50%.

Πλασματικός χρόνος παιδιών

Δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς χρόνου, που μπορεί να αξιοποιηθεί και από τους δύο γονείς, ταυτόχρονα. Στην περίπτωση που αξιοποιείται πλασματικός χρόνος λόγω ύπαρξης ενός παιδιού, τότε η εξαγορά μπορεί να γίνει για χρονική περίοδο έως 12 μήνες. Αντίστοιχα, για δύο παιδιά, μπορεί να γίνει εξαγορά για χρονικό διάστημα έως 36 μήνες (600 ημέρες ασφάλισης), ενώ για περιπτώσεις από τρία παιδιά και άνω, η εξαγορά μπορεί να γίνει για 60 μήνες (1.500 ημέρες ασφάλισης). Ο τρόπος εξαγοράς είναι αντίστοιχος με αυτόν που ισχύει στην περίπτωση του χρόνου στρατιωτικής θητείας.

Σπουδές

Αναγνωρίζεται ο χρόνος σπουδών σε ακέραιους μήνες. Προϋπόθεση να μην συμπίπτει είτε με ενδεχόμενο παράλληλης απασχόλησης, είτε με πιθανή εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων του ενδιαφερόμενου. Τονίζεται ότι χρόνος σπουδών, θεωρείται εκείνος που διανύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας του ενδιαφερόμενου και κατέληξε στην απόκτηση τίτλου σπουδών από πανεπιστήμιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί ισούται, στο μέγιστο βαθμό, με τα έτη σπουδών που προβλέπονται από την σχολή, στην οποία φοίτησε ο ενδιαφερόμενος. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος χρειάστηκε 6 χρόνια για να ολοκληρώσει τις σπουδές τους, σε μια σχολή τετραετούς φοίτησης, τότε θα μπορούν να αναγνωριστούν έως τέσσερα έτη, όχι περισσότερα. Δίνεται επίσης η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου σπουδών και για απόκτηση πτυχίου μέσης επαγγελματικής σχολής. Το κόστος αναγνώρισης υπολογίζεται στα 33,57 ευρώ ανά ημέρα ασφάλισης επί τον αριθμό των μηνών για σπουδές επί 20% (ασφάλιστρο κλάδου σύνταξης).

Μαθητεία

Μπορεί να αναγνωριστεί ο χρόνος απασχόλησης κατά τον οποίο ο ενδιαφερόμενος αξιοποιήθηκε σε έως τρία προγράμματα απασχόλησης, τύπου stage. Ο χρόνος των προγραμμάτων απασχόλησης όμως, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος. Το κόστος αναγνώρισης είναι ίδιο με αυτό που ισχύει για την περίπτωση αναγνώρισης χρόνου σπουδών.

Απεργία

Δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης με εξαγορά του χρόνου απεργίας, στις περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προσαυξήσει τη σύνταξή του.

Επαγγελματική δραστηριότητα

Αφορά τις περιπτώσεις ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να αναγνωρίσουν τον χρόνο της αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, πριν από την εγγραφή στα μητρώα του Οργανισμού. Ο χρόνος αυτό μπορεί να είναι έως πέντε χρόνια, με την προϋπόθεση ότι για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα δεν καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές. Το κόστος εξαγοράς προκύπτει σε σχέση με την ασφαλιστική κατηγορία που βρίσκεται ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ, όταν αποφασίσει να υποβάλλει την σχετική αίτηση εξαγοράς.

Γονική άδεια

Αφορά και τους δύο γονείς και πρόκειται για τις άδειες που μπορεί να λήφθηκαν μέχρι το παιδί να συμπλήρωσε το 6ο έτος της ηλικίας του. Ο τρόπος εξαγοράς είναι ανάλογος με την περίπτωση της εξαγοράς χρόνου σπουδών.

Εκπαιδευτική άδεια

Μπορούν να αναγνωριστούν έως δύο έτη, ύστερα από εξαγορά, με κόστος όμοιο με εκείνο της εξαγοράς χρόνου σπουδών.

Φυλάκιση

Η συγκεκριμένη δυνατότητα, δίνεται μόνο σε όσους φυλακίστηκαν επειδή αρνήθηκαν να εκπληρώσουν την στρατιωτική τους θητεία, λόγω θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων.

You might also like