Η γνώση του διαδικτύου στα μάτια σου!

Προσλήψεις από το ΑΣΕΠ για 2.000 αρχαιοφύλακες εντός του 2016 – Τι προσόντα χρειάζονται;

Διαγωνισμούς για μόνιμο αλλά και εποχικό προσωπικό στον κλάδο της φύλαξης μουσείων και αρχαιολογικών χώρων προωθεί για τις αρχές του 2016 το υπουργείο Πολιτισμού.

Η πλημμελής τους φύλαξη καταγγέλλεται από την Πανελλήνια Ενωση Υπαλλήλων Φυλάξεως Αρχαιοτήτων (ΠΕΥΦΑ), λόγω της αποχώρησης των εποχικών αρχαιοφυλάκων, οι συμβάσεις των οποίων έληξαν στις 31 Οκτωβρίου. Ουσιαστικά από την 1η Νοεμβρίου οι χώροι λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας.

Ετσι το υπουργείο ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει στην πρόσληψη 1.209 Ημερήσιων Φυλάκων και 134 Νυχτοφυλάκων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, προκειμένου να λειτουργήσουν τα μουσεία και οι χώροι με διευρυμένο ωράριο τους κύριους τουριστικούς μήνες.

Παράλληλα, θα καταθέσει αίτημα προς το ΑΣΕΠ για τακτικό εξειδικευμένο φυλακτικό προσωπικού, κάτι που ζητά τόσο η ΠΕΥΦΑ όσο και ο Σύλλογος ΙΕΚ Σπουδαστών και Απόφοιτων της ειδικότητας Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Τέλος, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας θα επαναπροκηρυχθούν οι 728 κενές θέσεις φύλαξης αρχαιοτήτων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, σε δύο κύκλους συμβάσεων, ώστε το προσωπικό που θα προσληφθεί να λειτουργήσει επικουρικά κατά το 2016.

Προσόντα

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση μίας από τις θέσεις Φυλάκων/Νυχτοφυλάκων είναι η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτηρίου τίτλου ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχου πτυχίου ή διπλώματος, ή απολυτήριου τίτλου ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Ειδικά για τους Ημερήσιους Φύλακες απαραίτητο προσόν θεωρείται η πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρωσικής γλώσσας, κάτι που δεν απαιτείται για τους Νυχτοφύλακες.

You might also like