Η γνώση του διαδικτύου στα μάτια σου!

Παιδικές Κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ 2019

Παιδικές Κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ 2019: Ξεκίνησε την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 8 π.μ., η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2019, το οποίο θα υλοποιηθεί από την 15η Ιουνίου 2019 έως την: α) 3η Σεπτεμβρίου 2019 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β) 10η Σεπτεμβρίου 2019 για τα παιδιά με αναπηρία.

Παιδικές Κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ 2019

Παιδικές Κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ 2019

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Παιδικές Κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ 2019

Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν για την έκδοση κωδικών πρόσβασης. Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ. Παιδικές Κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Γενικές Πληροφορίες

 • Είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης δικαιούχων της παροχής για τη διαμονή των παιδιών τους ηλικίας 6 έως 16 ετών σε παιδικές κατασκηνώσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έχουν περιληφθεί στο «Μητρώο Παρόχων» του ΟΑΕΔ. Τα παιδιά είναι απαραίτητο να έχουν Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις .
 • Το πρόγραμμα καταρτίζεται από σχετική ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε χρόνο, βάσει της οποίας, στη συνέχεια, δημοσιεύεται Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού με τους λεπτομερείς όρους και τις προϋποθέσεις αυτού. Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον Διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.
 • Το πρόγραμμα υλοποιείται κατά την περίοδο του καλοκαιριού, από τα μέσα Ιουνίου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
 • Τα παιδιά μπορούν να διαμείνουν μέχρι δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης, σε παιδική κατασκήνωση που επιλέγουν ελεύθερα από το «Μητρώο Παρόχων» του ΟΑΕΔ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο της κατασκήνωσης.

Οι δικαιούχοι γονείς και οι πάροχοι παιδικών κατασκηνώσεων υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.


Δικαιούχοι – Ωφελούμενοι

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους κατά το προηγούμενο έτος από την έναρξη του προγράμματος:

 • πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ με εισφορές υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή
 • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας  μητρότητας ή
 • έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
 • συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή
 • είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών

και παράλληλα κατά το προηγούμενο έτος έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει συγκεκριμένα ανώτατα όρια, τα οποία ορίζονται από τη Δημόσια Πρόσκληση.

Επιπλέον, για να είναι κάποιος δικαιούχος:

δεν πρέπει να έχει επιδοτηθεί για τη συμμετοχή των παιδιών του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το ίδιο έτος. Οι δικαιούχοι δηλώνουν στην αίτησή τους αν συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την ιδιότητα του εργαζόμενου ή του ανέργου. Παιδικές Κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ 2019


Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

 • τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας 6 – 16 ετών.

Τα ωφελούμενα παιδιά δηλώνονται από τους δικαιούχους στην αίτησή τους.

Τρόπος επιλογής των δικαιούχων – Μητρώο Δικαιούχων Ανέργων και Μητρώο Δικαιούχων Εργαζομένων– Πίνακας Αποκλειομένων

Παιδικές Κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ 2019

Για την επιλογή των δικαιούχων στο πρόγραμμα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 • υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους γονείς ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση. Οι ενδιαφερόμενοι, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που πληρούν, συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την ιδιότητα είτε του εργαζόμενου είτε του ανέργου, την οποία και δηλώνουν στην αίτησή τους,
 • ελέγχεται αν οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, αν είναι δηλαδή δικαιούχοι της παροχής, και ελέγχονται και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ωφελουμένων παιδιών που δήλωσαν στην αίτησή τους,
 • μοριοδοτούνται συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων τα οποία εξαρτώνται από την ιδιότητα με την οποία οι δικαιούχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα (κριτήρια για τους εργαζόμενους: οικογενειακό εισόδημα, αριθμός ανηλίκων τέκνων – κριτήρια για τους ανέργους: οικογενειακό εισόδημα, αριθμός ανηλίκων τέκνων και χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας)
 • καταρτίζονται δύο διαφορετικά Μητρώα Δικαιούχων, ένα για τους ανέργους και ένα για τους εργαζόμενους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι δικαιούχοι ανάλογα με την ιδιότητα με την οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα και οι ωφελούμενοι αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής (Μητρώο Δικαιούχων Εργαζομένων και Μητρώο Δικαιούχων Ανέργων). Στα Μητρώα αποτυπώνεται η σειρά κατάταξης των δικαιούχων με βάση τον αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν,
 • από τους δικαιούχους των Μητρώων επιλέγονται αυτοί που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των ωφελουμένων παιδιών που προβλέπεται στη Δημόσια Πρόσκληση. Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων παιδιών κατανέμεται σε ποσοστό 50% για τους δικαιούχους που συμμετέχουν με την ιδιότητα του εργαζομένου και 50% για τους δικαιούχους που συμμετέχουν με την ιδιότητα του ανέργου,
 • για τα παιδιά των επιλεγέντων δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής εκδίδεται ηλεκτρονική Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, ο αριθμός της οποίας αποτυπώνεται στα Μητρώα,
 • για τους ενδιαφερόμενους που υποβάλλουν αίτηση χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής καταρτίζεται ξεχωριστός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων,
 • ωφελούμενα παιδιά με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω εντάσσονται στο πρόγραμμα ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων των δικαιούχων γονέων τους, εφόσον οι προσφερόμενες θέσεις από τους παρόχους για παιδιά με αναπηρία επαρκούν για τη διαμονή όλων των ωφελούμενων παιδιών της κατηγορίας αυτής για τα οποία έχουν υποβληθεί αποδεκτές αιτήσεις.

Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος – Ιδιωτικό συμφωνητικό δικαιούχου και παρόχου

Οι δικαιούχοι που τα παιδιά τους έλαβαν ηλεκτρονική επιταγή έρχονται απευθείας σε επαφή με τους παρόχους για τις κρατήσεις θέσεων.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν κατά την άφιξή τους στην κατασκήνωση τα ατομικά βιβλιάρια υγείας των παιδιών τους και δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας αυτών και των ιδίων. Στη συνέχεια υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό με τον πάροχο, ο οποίος και ενεργοποιεί τις  Επιταγές Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Παιδικές Κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ 2019

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την εξακρίβωση της ορθής υλοποίησής του.


Ποσό επιδότησης

 • Η επιδότηση που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ ενσωματώνεται στην Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις.
 • Η επιδότηση καλύπτει το ημερήσιο τροφείο του παιδιού για όλη τη διάρκεια της διαμονής του στην κατασκήνωση.
 • Το ημερήσιο τροφείο καθορίζεται από σχετική ΚΥΑ.

Πάροχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων, σύμφωνα με την Αριθ. Φ. 200/Γ2β/οικ. 6249 (ΦΕΚ 94/Β/87) ΥΑ και την Αριθ. οικ. 1277/89 (ΦΕΚ 199/Β/1989) ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

τα οποία έχουν άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή καθώς και στο Διαδίκτυο.

Τρόπος συμμετοχής στο πρόγραμμα

 • Υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής κάθε χρόνο κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση
 • Οι πάροχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση καταγράφονται σε έναν πίνακα, το «Μητρώο Παρόχων»
 • Μετά την ένταξη των παρόχων στο Μητρώο ακολουθούν επιτόπιοι έλεγχοι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βάσει των οποίων ολοκληρώνεται η διαδικασία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα.

Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος-Ιδιωτικό συμφωνητικό

Οι δικαιούχοι των οποίων τα παιδιά έλαβαν Επιταγές Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έρχονται απευθείας σε επαφή με τους παρόχους για τις κρατήσεις θέσεων.

Με την άφιξη των ωφελούμενων στην κατασκήνωση ελέγχονται από τον πάροχο τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας τους και στη συνέχεια υπογράφεται με τον δικαιούχο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Τέλος, ο πάροχος ενεργοποιεί την Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την εξακρίβωση της ορθής υλοποίησής του.

Ποσό επιδότησης – Αποπληρωμή του προγράμματος

 • Η επιδότηση που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ ενσωματώνεται στην Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις.
 • Η επιδότηση καλύπτει το ημερήσιο τροφείο του παιδιού για όλη τη διάρκεια της διαμονής του στην κατασκήνωση.
 • Το ημερήσιο τροφείο καθορίζεται από σχετική ΚΥΑ.
 • Οι πάροχοι οφείλουν να εκδίδουν Τιμολόγια ή Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών στο όνομα των δικαιούχων για το ποσό της επιδότησης. Για την αποπληρωμή του προγράμματος οι πάροχοι υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά σε χρόνο που ορίζεται  στη Δημόσια Πρόσκληση.
 • Οι αιτήσεις αποπληρωμής υποβάλλονται στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της έδρας των επιχειρήσεων.

Όροι εφαρμογής του προγράμματος

Για να ενημερωθείτε για τους όρους εφαρμογής του προγράμματος πατήστε εδώ.


Ηλεκτρονική Επιταγή – Ιδιωτικό Συμφωνητικό

Η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις»:

 • είναι ένας μοναδικός ηλεκτρονικός αριθμός για κάθε ωφελούμενο παιδί επιλεγέντος δικαιούχου, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού
 • ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου για τη διαμονή του παιδιού του στην παιδική κατασκήνωση. Το ύψος της οικονομικής αξίας της Επιταγής καλύπτει το ημερήσιο τροφείο του παιδιού του δικαιούχου για όλη τη διάρκεια διαμονής του στην κατασκήνωση
 • το ημερήσιο τροφείο καθορίζεται σε σχετική ΚΥΑ
 • δεν δίδεται σε έντυπη μορφή από τον ΟΑΕΔ στους δικαιούχους. Ελέγχεται από τους παρόχους με την είσοδό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και την εισαγωγή του ΑΦΜ ή του ΑΜΚΑ των δικαιούχων
 • ισχύει αποκλειστικά μέχρι την ημερομηνία λήξης του προγράμματος.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

 • Η ενεργοποίηση της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις  ξεκινά με τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό ορίζεται ο ακριβής αριθμός των ημερών διαμονής των ωφελουμένων στην κατασκήνωση.
 • Ο πάροχος εισέρχεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και εισάγει τον ΑΦΜ ή τον ΑΜΚΑ του δικαιούχου. Αφού ελέγξει την ύπαρξη των επιταγών, συμπληρώνει τα στοιχεία που του ζητούνται, επισυνάπτοντας το ιδιωτικό συμφωνητικό και τα αντίγραφα ταυτοπροσωπίας των δικαιούχων – ωφελουμένων.
 • Με την ηλεκτρονική αναγγελία της άφιξης των ωφελουμένων ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, που αποτελεί προϋπόθεση για την αποπληρωμή του προγράμματος.
 • Μετά την ενεργοποίηση της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, αυτή δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ξανά, ακόμα και εάν με το ιδιωτικό συμφωνητικό δεν εξαντλείται ο μέγιστος αριθμός ημερών διαμονής.

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2019

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους, δικαιούχους και παρόχους, από την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι την 8η Απριλίου 2019 και ώρα 23:59. Για αιτήσεις πατήστε εδώ.

You might also like