Η γνώση του διαδικτύου στα μάτια σου!

Φορολογική δήλωση 2015: ποια τα νέα έντυπα και οι νέοι κωδικοί!

Ποιες είναι οι σημαντικές αλλαγές στα έντυπα και στους κωδικούς για τη φορολογική δήλωση 2015;

Σημαντικές αλλαγές στα έντυπα και νέοι κωδικοί για τη φορολογική δήλωση 2015 η οποία θα γίνεται από φέτος υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου.

Η 30η Ιουνίου καταληκτική ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις 2015 και στα τέλη Ιουλίου πληρώνεται η πρώτη δόση του φόρου.

Ο τύπος και το περιεχόμενο του βασικού εντύπου Ε1 καθορίστηκε με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. Κατερίνας Σαββαΐδου, όπως άλλωστε και των λοιπών εντύπων που συνυποβάλλονται (έντυπο Ε2-αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας και έντυπο Ε3-κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα). φορολογική δήλωση 2015

Η υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων 2015 (αρχικών, τροποποιητικών, εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων) καθώς και των εντύπων Ε2, Ε3 μαζί με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet.

Τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται κατά περίπτωση, δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2014 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 30/06/2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31/07/2015, η δεύτερη δόση μέχρι τις 30/09/2015 και η τρίτη δόση μέχρι τις 30/11/2015 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης. φορολογική δήλωση 2015

You might also like