Η γνώση του διαδικτύου στα μάτια σου!

Επιδότηση ΟΑΕΔ με τη λήξη της εργασίας

Επιδότηση ΟΑΕΔ με τη λήξη της εργασίας – Oaed.gr: Κατηγορίες επιδότησης από τον ΟΑΕΔ (oaed.gr).

Διευρυμένα κριτήρια, με στόχο να καλυφθούν ευρύτερες κατηγορίες δικαιούχων, »αναζητά» από τους δικαιούχους της τακτικής επιδότησης ανεργίας ο ΟΑΕΔ.

Επιδότηση ΟΑΕΔ με τη λήξη της εργασίας

Δείτε, τώρα, εύκολα και απλά τις κατηγορίες τακτικής επιδότησης ανεργίας στις οποίες μπορείτε να υπαχθείτε.

Διαδικασία

Για να υπαχθεί ο άνεργος στην τακτική επιδότηση, οφείλει:

Να εμφανισθεί ο ίδιος στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ της κατοικίας του και να υποβάλει αίτηση για επιδότηση εντός 60 ημερών από τη λύση της σχέσης εργασίας. Η εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την απόρριψή της. Η παράλειψη του εργοδότη να γνωστοποιήσει στον ΟΑΕΔ την καταγγελία της σχέσης εργασίας δεν επηρεάζει την προθεσμία αναγγελίας

Προηγουμένως όμως ο άνεργος υποχρεούται να εγγραφεί στους καταλόγους των άνεργων να εφοδιασθεί με το Δελτίο Ανεργίας χωρίς το οποίο δεν μπορεί να εγκριθεί απόφαση για την επιδότησή του και τούτο διότι ο άνεργος έχει αξίωση προς επιδότηση, μόνο εφόσον προσφέρεται προς απασχόληση και τέτοια προσφορά υπάρχει, όταν εγγράφεται στον ΟΑΕΔ και λαμβάνει το δελτίο ανεργίας. Επιδότηση ΟΑΕΔ

Κατ’ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι στις ξενοδοχειακές, τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά μπορεί να »κατοχυρώσουν» την επιδότηση είτε εντός 60 ημερών από τη λύση της σχέσης εργασίας είτε εντός 60 ημερών από τη λήξη της. Η επιδότηση καταβάλλεται από την επόμενη ημέρα του 6μερου χρόνου αναμονής. Επιδότηση ΟΑΕΔ

Κάθε πότε καταβάλλεται το επίδομα – Παράδειγμα

Το επίδομα αρχίζει να καταβάλλεται από την επόμενη ημέρα του 6μερου χρόνου αναμονής που προβλέπεται, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους στην υπηρεσία.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος με ημερομηνία καταγγελίας ή λήξης της σύμβασης εργασίας την 15/9 παρουσιάσθηκε για εγγραφή στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ την 30/10, η ημερομηνία της έναρξης της επιδότησής του είναι η 22/9.

(Σημείωση: Η προκαταβολή χορηγείται αποκλειστικά και μόνο στους απασχολούμενους σε ξενοδοχειακές, τουριστικές ή επισιτιστικές επιχειρήσεις που θεωρούνται εποχιακές).

Η προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της λύσης της σχέσης εργασίας. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής ο άνεργος χάνει το δικαίωμα να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας. Αναγγελία που τυχόν γίνει πριν από τη λύση της σχέσης εργασίας δεν λαμβάνεται υπόψη. Επιδότηση ΟΑΕΔ

Δείτε, αναλυτικά, πώς υπολογίζει ο ΟΑΕΔ τον χρόνο που θα επιδοτηθεί ο κάθε δικαιούχος:

Επιδότηση ΟΑΕΔ με τη λήξη της εργασίας

You might also like