Προσλήψεις για 15.000 ανέργους: Πρόγραμμα εργασίας ΣΕΠΕ με 1500€ μισθό. Ποιοι οι δικαιούχοι

Ποιοι δικαιούνται το νέο πρόγραμμα εργασίας ΣΕΠΕ για προσλήψεις ανέργων με 1500€ μισθό;

Μετά το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 26.000 ανέργους σειρά παίρνει και ο ΣΕΠΕ.

Σε εφαρμογή τέθηκε το νέο πρόγραμμα με τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας».

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού, 39,75 εκατομμυρίων ευρώ, απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Το έργο αφορά σε 15.000 άτομα πανελλαδικά σε 4 κλάδους:

– Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), 2.000 ωφελούμενοι

– Λιανικό Εμπόριο, 4.000 ωφελούμενοι

– Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο, 3.600 ωφελούμενοι

– Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), 3.000 ωφελούμενοι.

Στο σύνολο 12.600 ωφελούμενοι. Τι ισχύει για τις υπόλοιπες 2.400 θέσεις, δεν έχει διευκρινιστεί.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

*Έχουν γεννηθεί από 1.1.1992 έως και 31.12.1997

*Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,

*Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

*Είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής/ δευτεροβάθμιας/ μεταδευτεροβάθμιας/ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

*Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετράμηνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου ενιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα ανέρχεται σε 1.471 € μικτά ανά καταρτιζόμενο.

Κριτήρια Επιλογής

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2014, δηλαδή εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2014 – 31/12/2014). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.
3. Εκπαιδευτικό επίπεδο

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 60 μόρια.

Θεωρία – Πρακτική Άσκηση

Θεωρία και πρακτική άσκηση θα εναλλάσσονται. H θεωρία θα διαρκέσει 120 ώρες και η πρακτική άσκηση, η οποία θα γίνει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 260 ώρες.

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Η επιλογή των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

1. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά. Η αίτηση βρίσκεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.logistics-eede.gr, www.esee-emporio.gr, www.exagogiko-eede.gr και edu.sepe.gr στο αντίστοιχο πεδίο. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτηση του από 16/2/2016 έως 31/3/2016.

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης θα αναρτηθούν τα αρχικά αποτελέσματα βάσει των όσων έχει δηλώσει ο κάθε ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική αίτηση του. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για το αν έχει αρχικά επιλεγεί χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) ενώ θα του σταλεί και σχετικό ενημερωτικό email.

3. Για την οριστική επιλογή του κάθε επιλεγέντας οφείλει να προσκομίσει στον ΣΕΠΕ (Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα) τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα όσα έχει δηλώσει στην αίτηση του.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση των αρχικών αποτελεσμάτων.

Προθεσμία Υποβολής:

16/02, ώρα 16.00 ως 31/03/2015, ώρα 23.59.59.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στους ιστότοπους των 4 υποέργων: www.logistics-eede.gr, www.esee-emporio.gr, www.exagogiko-eede.gr και edu.sepe.gr.

programma ergasias sepeproslipseis