Η γνώση του διαδικτύου στα μάτια σου!

Άγνωστα μεγάλα έργα της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου!

Όπως ο σύγχρονος Ελληνικὸς Στρατὸς είχε παλαιότερα την Μ.Ο.Μ.Α., που κατασκεύασε την βασικὴ υποδομὴ της χώρας μας, έτσι και ο στρατὸς του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δημιούργησε κατασκευὲς που ἐκείνη την εποχὴ ήταν μνημεία ειρήνης και οικονομικίς αναπτύξεως.

Η εκστρατεία ήταν μία πολεμικὴ επιχείρηση, παρ’ όλ’ αυτὰ το ειρηνευτικὸ έργο ήταν μεγαλύτερο και οι δομὲς του έφεραν καθοριστικές αλλαγὲς στην παγκόσμια οικονομία της τότε εποχής, διαμορφώνοντας το πλανητικὸ κράτος που σήμερα κάποιοι προσπαθούν να μιμηθοῦν.

Μέσα σε δώδεκα χρόνια και διανύοντας 18.000 χιλιόμετρα, 150.000 άτομα δημιούργησαν έναν άθλο.

Όταν ο στρατὸς περνούσε και οι μάχες τελείωναν, αντὶ για εκτεταμένες σφαγὲς και λεηλασίες, μία ομάδα Ελλήνων «εισέβαλε» στις κατακτημένες περιοχὲς γιὰ να αναπτύξῃ και να αναδιαμορφώσῃ την περιφέρεια, προετοιμάζοντας τοὺς λαούς των περιοχών γιά μία νέα καθημερινότητα.

Η ομάδα αυτὴ είχε αρχιτέκτονες, μηχανικοὺς, πολεοδόμους, οικονομολόγους, τεχνίτες κ.λπ.

Η προσφορά τους έχει διασωθεί μέσα απὸ το έργο τους σε πολλοὺς τομείς. Πόσες πόλεις ίδρυσε, ανέπτυξε, αναμόρφωσε ο Μέγας Αλέξανδρος εκείνη την εποχὴ δεν είναι γνωστὸ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν μποροῦμε νὰ συνθέσουμε ἕνα σχέδιο κόστους αὐτῆς τῆς δραστηριότητας.

Αυτὸ όμως που είναι γνωστὸ είναι ότι ίδρυσε περισσότερες απὸ 150 πόλεις οι περισσότερες απὸ τις οποῖες πήραν το όνομα Αλεξάνδρεια.

You might also like